اجرای پادری آلومینیومی یک سانتی در مجتمع مسکونی خلیج فارس