نصب ترمز پله آلومینیومی نبشی و ترمز پله سیلیسی در بیمارستان نور کرج