اجرای پادری آلومینیومی شیار موکت یک سانتی نمایندگی رسمی BMW ، پرشیا خودرو