اجرا و نصب ضربه گیر ستون در دبستان پسرانه سروش با شبرنگ قرمز و زرد