نصب ترمز پله آلومینیومی دوبل در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران