نصب ترمز پله آلومینیومی دوبل در دبیرستان دخترانه حکیم