اجرا و نصب ضربه گیر ستون و متوقف کننده خودرو در پارکینگ مطب دکتر باوریان