اجرای پادری آلومینیومی شیار موکت یک سانتی فروشگاه بامیکا واقع در زعفرانیه