نصب ترمز پله آلومینیومی دو کانال در دانشکده دندان پزشکی