نصب ترمز پله آلومینیومی شیار دار در بیمارستان نور شهریار