نصب ترمز پله آلومینیومی دو کانال در بیمارستان ولیعصر