اجرا و نصب ضربه گیر ستون پارکینگ بیمه مرکزی ، شبرنگ قرمز و زرد