اجرای گاردستون و یا ضربه گیر ستون در بانک قرض الحسنه مهر