اجرای پادری آلومینیومی دو سانتی برج حیات همراه با درج لوگو